jeugdliedjes_konkoers.jpg

29-09: Jeugliedjeskonkoers Wortelepin

JeugLiedjesKonkoer 2018. Wae geit zaoterdaag 29 september met de groëtste baeker naor hoës? 

Op zaoterdaag 29 september 2018 wuurt 't JeugLiedjesKonkoer gehalde in 't Raodhoes in Bliërick. Wae zal d'r dit kiër winne beej de Jónge Blage en beej de Aldere Blage?

't JeugLiedjesKonkoer begint um 14.30 oor en de deure gaon aope um 14.00 oor. Kaarte kinne ter plekke aan de kassa gekoch waere. Mier informasie vind geej op www.wortelepin.nl